معاون اداره منابع طبیعی البرز: وضعیت بیابانی کرج را تهدید می‌کند